KENTSEL DÖNÜŞÜM

Kentsel dönüşüm, kentteki sorunlu alanların belirlenip, sağlıklı ve de yaşanılabilir hale getirilmesi amacı ile yeniden yapma veya sağlıklı hale getirmek için uygulama yapılması anlamına geliyor. Kısaca kentsel dönüşüm kentin dokusunu bozan sorunların giderilmesi oluyor. Bu şekilde de kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi, depreme dayanıklı olmayan, ekonomik ömrünü doldurmuş binaların yeniden yapılarak olası doğal afetler sonucu oluşacak zararların en aza indirilmesi amaçlanıyor.

Kentsel dönüşüm sürecinde ortaya çıkacak ihtiyaçlar şunlar olabilir; yeni konut yapılması, doğal afet riski olan bölgelerdeki veya yapısı itibariyle riskli olan binaların yeniden inşası, zayıf yapılı binaların (gecekondu) yapımının engellenmesi, şehrin modern ve medeni ihtiyaçları karşılayacak hale getirilmesi (kongre ve finans merkezleri, park ve eğlence alanları inşası)

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun’un bugüne kadar yapılanlardan farkı ve amacı nedir?

6306 Sayılı Kanun’un amacı; can ve mal kaybının meydana geldiği doğal afetler gerçekleşmeden önce gerekli tedbirlerin alınması, zararın oluşmadan engellenmesi ve vatandaşların sağlıklı ve güvenli bölgelerde ve binalarda yaşamasını sağlamaktır. Daha önce çıkan kanunlar afetlerden oluşan zararları gidermeye, yaraları sarmaya yönelikti. 6306 sayılı Kanun’da öncelikle vatandaşların can güvenliği hedeflenmiştir. Riskli yapısı yıkılmış olan hak sahiplerine kredi, konut ve işyeri tahsisi, konut sertifikası gibi desteklerin verilmesi mümkündür. Kentsel dönüşümün etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi için de yerel yönetimler etkin bir biçimde yetkilendirilmişlerdir.

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇÖZÜMLERİMİZ
Kat Karşılığı Modeli
 • Ek yapılaşma, ek imar hakkı olan binalarda ilave katlar tüm masrafları karşılaması koşuluyla firmaya verilir.
Öde Yenile Modeli
 • Hiçbir ek kat, ek imar hakkının olmadığı binalar, bedeli karşılığında firmaya yaptırılır.
 • Anlaşmalı bankalarımızdan sizlere özel 2 yıl anapara ödemesiz 10 yıl vadeli %4 devlet destekli krediler sağlıyoruz.
Karma Model
 • Binada ilave yapılacak bir katın inşaat maaliyetini ve müteahhit karını karşılamadığı durumlarda, firma ilave kat ile beraber daire sahiplerinden cüzzi bir ücret talep eder.

Kentsel Dönüşümün Avantajları

 • KENTSEL DÖNÜŞÜM AVANTAJLARINDAN YARARLANABİLMENİZ İÇİN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINCA MÜTEAHHİT LİSANSI BULUNAN BİR FİRMA İLE ANLAŞMALISINIZ!!!
 • 1. Tapu Sahibi olarak ; sahip olduğunuz tek tapu için 0.35 ile 0.45 arasındaki faiz oranları ile 100.000 TL 12ay geri ödemesiz kredi kullanabilir ; yada birden fazla tapunuz var ise tek birey olarak 500.000 TL’ye varan kredi imkanından faydalanabilirsiniz
 • 2. Kentsel Dönüşüm teşviklerinden ; Sadece iskanlı binalar değil ; arsa tapulu,gecekondu yada kaçak pozisyonunda bulunan yapılar da faydalanabilir
 • 3. İlgili binada tapu sahibi olarak yada 1 yılını doldurmuş kiracı olarak ; 18 ay geri dönüşümsüz(hibe) olan kira yardımından faydalanabilirsiniz. Kira yardımı İstanbul için 650 TL olarak belirlenmiştir.
 • 4. Binanın yeniden projelendirilmesi ve yeniden inşa edilmesi adına karar alma sürecini ; binada yakalayacağınız 3/2 çoğunluk ile tamamlayabilirsiniz
 • 5. Yıkım kararı alınan ilgili parseldeki ilgili bina yerine inşa edeceğiniz yeni bina için Belediye ve Noter Harçlarından muaf olursunuz
 • 6. Yeniden inşa edeceğiniz bina ile ; eski dairenize kıyasen daha değerli bir daireye sahip olursunuz.

Kentsel Dönüşüm Süreci


Vatandaşlar yapılarını, Bakanlıkça lisanslandırılacak, kurum ve kuruluşlara tespit ettirebilirler. Bu aşamada herhangi bir çoğunluk aranmaz. Maliklerden birinin veya kanuni temsilcisinin müracaatı ile bu tespit yapılabilir. Müracaat için tapu belgesinin ve kimlik belgesinin fotokopisi gereklidir. Riskli yapılar, 6/3/2007 tarihli ve 26454 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre tespit edilir.

Yapılan tespitler neticesinde Riskli olduğu tespit edilen yapılar, tespiti yapanlar tarafından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildirilir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri raporları inceler, raporlarda eksik veyahut yanlış hususların bulunması halinde raporlar ilgilisine iade edilir, diğer raporlar ise ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir.

agac

Kanun hükümlerinden faydalanılabilmesi için malikler tarafından İlgili tapu müdürlüğünce, tapu kütüğüne işlenen belirtmeler, riskli yapı tespitine karşı tebligat tarihinden itibaren onbeş gün içinde riskli yapının bulunduğu yerdeki Müdürlüğe dilekçe ile itiraz edilebileceği, aksi takdirde tebligat tarihinden itibaren İdarece altmış günden az olmamak üzere belirlenen süre içinde yapının yıktırılması gerektiği de belirtilmek suretiyle, aynî ve şahsî hak sahiplerine tebliğ edilir ve yapılan bu tebligat Müdürlüğe bildirilir.

Itirazlari inceleyecek olan teknik heyet, üniversitelerden bildirilen dört üye ile en az ikisi inşaat mühendisi olmak üzere, Bakanlik teşkilâtinda görev yapan üç üyenin istiraki ile teşkil edilir. Riskli yapı tespitinin, itiraz üzerine değişmesi halinde, durum aynı şekilde ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir.

Riskli yapı olarak tapu kütüğüne kaydedilen taşınmazların maliklerine, altmış günden az olmamak üzere süre verilerek riskli yapıların yıktırılması istenilir.

Riskli yapıların altmış günlük süre içinde maliklerince yıktırılıp yıktırılmadığı, Müdürlükçe mahallinde kontrol edilir ve riskli yapı, malik tarafından yıktırılmamış ise, yapının idarî makamlarca yıktırılacağı belirtilerek ve otuz günden az olmak üzere ek süre verilerek tebligatta bulunulur. Bu süre sonunda da riskli yapıların maliklerince yıktırılmaması halinde, riskli yapıların insandan ve eşyadan tahliyesi ve yıktırma işlemleri; yıktırma masrafı öncelikle dönüşüm projeleri özel hesabından karşılanmak üzere, mahallî idarelerin de iştiraki ile mülki amirler tarafından yapılır veya yaptırılır. Riskli yapının yine de yıktırılmadığı tespit durumlarda Bakanlıkça yazılı olarak İdareye bildirilir. Buna rağmen yıktırılmadığı tespit edilen yapılar, Bakanlıkça yıkılır veya yıktırılır. Bakanlık veya İdare tarafından yapılan yıktırmanın masrafları, ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir. Tapu müdürlüğü, yıkılan binanın paydaşlarının müteselsil sorumlu olmalarını sağlamak üzere tapu kaydındaki arsa payları üzerine masraf tutarında müşterek ipotek belirtmesinde bulunarak Bakanlığa veya İdareye ve binanın aynî ve şahsî hak sahiplerine bilgi verir.

Yöneticinin veya denetçinin veya kat maliklerinin üçte birinin istemi üzerine, noter vasıtası ile yapılacak tebligat ile kat malikleri kurulu toplantıya çağrılır. Bu toplantıda yürütülecek uygulamalar konusunda bütün maliklerce oybirliği ile anlaşma sağlanamaması halinde, öncelikle riskli yapının değeri, Sermaye Piyasası Kuruluna kayıtlı olarak faaliyet gösteren lisanslı değerleme kuruluşlarına tespit ettirilir ve bu değer gözetilerek oybirliği ile anlaşmaya çalışılır, anlaşma sağlanamaması durumunda, yapılacak uygulamaya sahip oldukları hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilir. Bu karar tutanağa bağlanır ve toplantıda bulunan bütün kat maliklerince imzalanır. En az üçte iki çoğunluk ile alınan karar, karara katılmayanlara ve kat malikleri kurulu toplantısına iştirak etmeyenlere noter vasıtasıyla tebliğ edilir ve bu tebliğde, onbeş gün içinde bu kararın kabul edilmemesi halinde bağımsız bölümlerine ilişkin arsa paylarının, Bakanlıkça tesbit edilecek rayiç değerden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılacağı, bu suretle paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde, bu payların, rayiç bedeli Bakanlıkça ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına resen tescil edileceği bildirilir.

En az üçte iki çoğunluk ile alınacak kararlar ve anlaşma şartları Müdürlüğe bildirilir. Anlaşmaya katılmayan maliklerin bağımsız bölümlerine ilişkin arsa payları; Bakanlıkça tespit ettirilen arsa payı değeri üzerinden anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılır. Bu suretle paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde, bu paylar, Bakanlığın talebi üzerine, tespit edilen rayiç bedeli de Bakanlıkça ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına resen tescil edilir ve yapılan anlaşma çerçevesinde değerlendirilmek üzere Bakanlığa tahsis edilmiş sayılır.

Satış ve tahsis işlemleri sonlanınca uygulamaya geçilir.

Riskli Yapı Tespiti (Deprem Risk Raporu)


Riskli Yapı / Deprem Risk Raporu aşağıdaki süreçler sonucunda oluşur :

deprem

 • Binaya ait projelerin temini ; proje yok ise bina taşıyıcı sistem rölevesi hazırlanır.
 • Bina beton kalitesinin belirlenmesi için kolonlardan “karot numunesi” alınır.
 • Karot ile alınan numunelerin dayanım testleri yapılır ve raporlanır.
 • Betonarme kolon, kiriş ve perdelerin donatı çap ve adetleri tespit edilir.
 • Röntgen ile Betonarme kolon, kiriş ve perdelerde etriye sıklığının tespit edilir.
 • Binanın oturduğu zeminin taşıma gücünün belirlenmesi için zemin etüd raporu hazırlanır.
 • Binanın taşıyıcı sistemi dijital ortamda 3 boyutlu modellenerek “Statik Performans Analiz Raporu” oluşturulur.
 • Yapılan tüm çalışmalar sonucu; İlgili Yönetmeliğe bağlı kalınarak Deprem Risk Raporu hazırlanır ve sizin adınıza ilgili müdürlüğe teslim edilerek ; onay aşamasına dek takibi sürdürülür.

Hepsi Bir Arada Paketi

“Siz yarı yolda kalmayın ” diye Hepsibirarada Paketini hizmetinize sunmuş bulunmaktayız.

Hepsi Birarada Paketi

 • Riskli Yapı Tespiti (Raporu)
 • Mevcut Bina Yıkımı
 • Yeniden Projelendirme
 • Yeniden İnşaat
 • Son Teslimat

Yazıyı Paylaş